آمپلی فایرهای آئودیوسیستم

F 4.650
آئودیوسیستم

393

آمپلی فایر 4 کانال آئودیوسیستم از سری توئیستر مجهز به کراس اور فعال داخلی
ِAD850D
آئودیوسیستم

389

آمپلی فایر 1 کانال آئودیوسیستم از سری AD مجهز به کراس اور فعال داخلی
AS4120
آئودیوسیستم

390

(۲ رای)
آمپلی فایر 4 کانال آئودیوسیستم از سری AS مجهز به کراس اور فعال داخلی
AU 75.4
آئودیوسیستم

385

آمپلی فایر 4 کانال آئودیوسیستم از سری AU مجهز به کراس اور فعال داخلی
F 4.400
آئودیوسیستم

392

(۴ رای)
آمپلی فایر 4 کانال آئودیوسیستم از سری توئیستر مجهز به کراس اور فعال داخلی