پروسسورهای برکس

BRAX DSP
برکس
پروسسور 12 کاناله برکس با ساپورت سیگنال تا 192kHz/32 bit