بلندگوهای برکس

MATRIX ML1
برکس
تعداد بازدید: ۱۶۴
تیوتر 28 میلی متری High -End از سری ماتریکس برکس
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
MATRIX ML2
برکس
تعداد بازدید: ۱۶۲
میدرنج محدب 54 میلی متری High-End از سری ماتریکس برکس
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
MATRIX ML3
برکس
تعداد بازدید: ۱۳۸
میدرنج مقعر 80 میلی متری High-End از سری ماتریکس برکس
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
MATRIX ML6D
برکس
تعداد بازدید: ۱۶۱
ووفر 165 میلی متری High-End از سری ماتریکس برکس
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
MATRIX ML6P
برکس
تعداد بازدید: ۱۸۰
ووفر 165 میلی متری High-end دارای فاز پلاگ از سری ماتریکس برکس
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
GRAPHIC GL6
برکس
تعداد بازدید: ۱۴۳
ووفر 165 میلی متری High-end از سری گرافیک برکس
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
GRAPHIC GL1
برکس
تعداد بازدید: ۱۲۳
تیوتر 25 میلی متری High-End از سری گرافیک برکس
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست