امرداد / محصولات / برکس / بلندگو

بلندگوهای برکس

MATRIX ML1
برکس
تیوتر 28 میلی متری High -End از سری ماتریکس برکس
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
MATRIX ML2
برکس
میدرنج محدب 54 میلی متری High-End از سری ماتریکس برکس
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
MATRIX ML3
برکس
میدرنج مقعر 80 میلی متری High-End از سری ماتریکس برکس
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
MATRIX ML6D
برکس
ووفر 165 میلی متری High-End از سری ماتریکس برکس
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
MATRIX ML6P
برکس
ووفر 165 میلی متری High-end دارای فاز پلاگ از سری ماتریکس برکس
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
GRAPHIC GL6
برکس
ووفر 165 میلی متری High-end از سری گرافیک برکس
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
GL3
برکس

GL3

میدرنج مقعر 80 میلی متری High-End از سری گرافیک برکس
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
GRAPHIC GL1
برکس
تیوتر 25 میلی متری High-End از سری گرافیک برکس
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید