پروسسورهای هلیکس

DSP ULTRA
هلیکس
پروسسور 12 کاناله هلیکس با ساپورت سیگنال تا 96kHz/32 bit
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
DSP PRO MK2
هلیکس
(۲ رای)
پروسسور 10 کاناله هلیکس با ساپورت سیگنال تا 96kHz/32 bit
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
DSP.3
هلیکس
(۱۴ رای)
پروسسور 8 کاناله هلیکس با ساپورت سیگنال تا 96kHz/32 bit
۱۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
MINI DSP
هلیکس
(۱۰ رای)
پروسسور 6 کاناله هلیکس با ساپورت سیگنال تا 96kHz/24 bit
۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان