امرداد / محصولات / اِسکن اِسپیک

محصولات اسکن اسپیک

R3004/662000
اِسکن اِسپیک
تیوتر 26 میلی متری اِسکن اِسپیک از سری ایلومیناتور با ساختار رینگ رادیاتور مجهز به آهنربای نئودیمیوم با طراحی AirCirc
18WU/4747T00
اِسکن اِسپیک
ووفر 18 سانتی اِسکن اِسپیک از سری ایلومیناتور با صفحه ای از جنس آلومینیوم مجهز به آهنربای نئودیمیوم
18WU/4741T00
اِسکن اِسپیک
ووفر 18 سانتی اِسکن اِسپیک از سری ایلومیناتور با صفحه ای از جنس کاغذ مجهز به آهنربای نئودیمیوم
30W/4558T06
اِسکن اِسپیک
ساب ووفر 30 سانتی اسکن اسپیک از سری سیلور اتوموتیو با صفحه ای از جنس آلومینیوم با 1عدد سیم پیچ 4 اهمی
26W/4558T06
اِسکن اِسپیک
ساب ووفر 26 سانتی اسکن اسپیک از سری سیلور اتوموتیو با صفحه ای از جنس آلومینیوم با 1عدد سیم پیچ 4 اهمی
R2904/700000
اِسکن اِسپیک
تیوتر 26 میلی متری اِسکن اِسپیک از سری رِوِلاتور با ساختار رینگ رادیاتور مجهز به آهنربای نئودیمیوم
R3004/602005
اِسکن اِسپیک
تیوتر 26 میلی متری اِسکن اِسپیک از سری گلد اتوموتیو با ساختار رینگ رادیاتور مجهز به آهنربای نئودیمیوم
16W/4538G05
اِسکن اِسپیک
ووفر 16 سانتی اسکن اسپیک از سری گلد اتوموتیو با صفحه ای از جنس کاغذ ممزوج و تکه تکه مجهز به آهنربای نئودیمیوم
D3004/604005
اِسکن اِسپیک
تیوتر 26 میلی متری اِسکن اِسپیک از سری گلد اتوموتیو با صفحه ای از جنس برلیوم مجهز به آهنربای نئودیمیوم
11M/4631G05
اِسکن اِسپیک
میدرنج 11 سانتی اسکن اسپیک از سری گلد اتوموتیو با صفحه ای از جنس کاغذ ممزوج و تکه تکه مجهز به آهنربای نئودیمیوم
32W/4878T05
اِسکن اِسپیک
ساب ووفر 32 سانتی اسکن اسپیک از سری گلد اتوموتیو با صفحه ای از جنس کاغذ ممزوج با 1عدد سیم پیچ 4 اهمی
R3004/602006
اِسکن اِسپیک
تیوتر 26 میلی متری اِسکن اِسپیک از سری سیلور اتوموتیو با ساختار رینگ رادیاتور مجهز به آهنربای نئودیمیوم
10M/4614G06
اِسکن اِسپیک
میدرنج 10 سانتی اسکن اسپیک از سری سیلور اتوموتیو با صفحه ای از جنس فایبرگلاس مجهز به آهنربای نئودیمیوم
16W/4531G06
اِسکن اِسپیک
ووفر 16 سانتی اسکن اسپیک از سری سیلور اتوموتیو با صفحه ای از جنس کاغذ ممزوج و تکه تکه مجهز به آهنربای نئودیمیوم
D3004/664000
اِسکن اِسپیک
تیوتر 26 میلی متری اِسکن اِسپیک از سری ایلومیناتور با صفحه ای از جنس برلیوم مجهز به آهنربای نئودیمیوم با طراحی AirCirc
18WE/4542T00
اِسکن اِسپیک
ووفر 18 سانتی اِسکن اِسپیک از سری اِلیپتیکور با صفحه ای از جنس کاغذ و تکنولوژی سیم پیچ بیضی شکل مجهز به آهنربابی نئودیمیوم با تکنولوژی AirCirc
D3404/552000
اِسکن اِسپیک
تیوتر 34 میلی متری اِسکن اِسپیک از سری اِلیپتیکور با صفحه ای از جنس ابریشم و تکنولوژی سیم پیچ بیضی شکل مجهز به آهنربای نئودیمیوم با طراحی AirCirc